Definicje

Agencja Reklamowa Signo
Signo Dawid Domagalski
ul. Gryfińska 61A, 74-100 Czepino, NIP: 8581704450, REGON: 320607510

Zamawiający/Klient
Klient Agencji Reklamowej Signo

Wykonawca
Agencja Reklamowa Signo

Regulamin/Umowa
Niniejszy regulamin Agencji Reklamowej Signo

Brief
Dokument, w którym Zamawiający wysyła informacje do projektu

Lista poprawek
Dokument sporządzony przez Zamawiającego, w którym określone są poprawki do projektu. Na jednej liście znajduje się do 6 punktów z opisem poprawek.

Przedmiot Regulaminu/Umowy:
 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu/Umowy jest wykonywanie przez Agencję Reklamową Signo na rzecz zamawiającego projektów graficznych, stron internetowych oraz dostarczanie ich drogą elektroniczną Zamawiającemu, wydruk materiałów lub wdrożenie strony www.
 2. Korzystanie z usług Agencji Reklamowej Signo oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Specyfikacje projektów graficznych, stron internetowych, wydruków oraz wdrożeń określone są w ofercie przedstawionej klientowi.
Prawa i Obowiązki Klienta/Zamawiającego
 1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów i informacji wymaganych do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy, przede wszystkim logotypów, tekstów oraz pomocy merytorycznej dotyczącej przedmiotu jego działalności w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej Umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy/ akceptacji warunków współpracy.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do wypełnienia prawidłowo i w całości oraz wysłania drogą elektroniczną dokumentu, w którym są zawarte niezbędne do realizacji zlecenia informacje oraz materiały wizualne, takie jak np. logo itp. Dokument, zwany dalej briefem, dostępny jest na stronie internetowej www.signostudio.pl oraz mogą zostać dostarczone drogą elektroniczną.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia materiałów drogą elektroniczną (poprzez e-mail).
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczonych materiałów.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania materiałów graficznych w najwyższej jakości oraz wszystkich logo firm w krzywych lub rozszerzeniu pliku .png.
 6. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za niską jakość grafik dostarczonych przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności do terminowego i poprawnego przesyłania materiałów, dokonywania akceptacji, w terminie umożliwiającym zastąpienie informacji nieaktualnych lub błędnych.
 8. Zamawiający zobowiązuje się do wysłania poprawek do projektu graficznego w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu graficznego od Wykonawcy.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do wysłania pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy poprawek w formie chronologicznej listy. Wzór listy dostarcza Wykonawca.
 10. Zamawiający oświadcza, że żaden z materiałów wysłanych przez niego do przygotowania projektu, nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 11. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane do realizacji projektu wysłane przez Zamawiającego naruszają patenty i/lub prawa autorskie, Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd Powszechny.
 12. Zamawiający ma prawo do wykonywania weryfikacji lub nieznacznych aktualizacji w otrzymanych projektach graficznych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. Wszelkie modyfikacje, które w sposób znaczący zmieniają projekty graficzne mogą być wykonane wyłącznie za zgodą Wykonawcy.
Prawa i Obowiązki Agencji Reklamowej Signo/Wykonawcy
 1. Wykonawca oświadcza, że żaden z materiałów wykorzystanych przez niego do przygotowania projektu, nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 2. Wykonawca może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wykonawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.signostudio.pl, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. Wykonawca oświadcza, że jego praca jest wolna od wad i obciążeń prawnych oraz nie narusza dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich.
 4. Wykonawca gwarantuje, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich przeniesionych na podstawie niniejszej Umowy i żadnego z tych praw nie przeniósł na osobę trzecią.
 5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich trudnościach mogących wystąpić w przygotowaniu i dostarczeniu przedmiotu Umowy, w tym także z przyczyn tkwiących w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach.
Terminy realizacji
 1. Czas realizacji zleceń określony jest w ofercie przedstawionej klientowi. Wykonawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji zleceń z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Czas realizacji zleceń liczony jest od momentu dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, takich jak: treści, informacje, grafiki – wysłanie prawidłowo oraz w pełni wypełnionego briefa oraz zaksięgowania wpłaty zaliczki na koncie bankowy Agencji Reklamowej Signo (płatność na podstawie faktury pro forma)
 3. Terminy realizacji zleceń podawane są zawsze w dniach roboczych, tj. z pominięciem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
 4. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania terminów realizacji określonych w niniejszej Umowie.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu wykonania prac określonego w Umowie, jeśli Zamawiający przedłuża termin wysłania poprawek, akceptacji lub płatności.
 6. Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o przedłużeniu czasu realizacji zleceń w terminie co najmniej jednego dnia roboczego do daty zaplanowanego końca realizacji zlecenia.
Realizacja przedmiotu Umowy/Poprawki
 1. Klient może zgłosić drogą elektroniczną (poprzez e-mail) zbiorcze uwagi co do projektu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania prezentacji projektu. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu, chyba że Klient poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.
 3. Akceptacja poprawionego projektu nastąpi drogą elektroniczną poprzez e-mail wysłany do Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przedstawienia Zamawiającemu poprawionego projektu graficznego strony głównej. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu, chyba że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu.
 4. Poprawki muszą być dostarczone do Wykonawcy w formie listy, która jest chronologiczna do projektu (każda strona projektu opisana po kolei).
 5. Dopuszczalne jest maksymalnie dwukrotne przesyłanie listy poprawek, każda kolejna lista jest dodatkowo płatna – liczona jest ilość czasu specjalistów poświęcona na wprowadzenie poprawek. Jedna godzina pracy to 80 zł netto.
 6. Wszelkie zmiany w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji / wdrożeniu projektu / strony internetowej będą dodatkowo płatne według stawki godzinowej, która wynosi 80 zł netto godzina pracy.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
Opłaty
 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zapisanej w ofercie.
 2. Koszt projektu obliczany jest z uwzględnieniem czasu potrzebnego na realizację, użytych technologii i oczekiwanego terminu realizacji. Rzeczywisty koszt projektu zależy od stopnia jego skomplikowania.
 3. Ceny poszczególnych zleceń określone są w w ofercie przedstawionej klientowi.
 4. Zlecenie trafia do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki 50%.
 5. Rozliczenie za wykonany projekt graficzny wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych odbędzie się na podstawie faktury.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności należności na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. Numer konta Wykonawcy zawarty jest na fakturze proforma oraz fakturze VAT.
 7. W przypadku zwłoki w płatności kwoty, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
Reklamacje
 1.  Zamawiający może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz opisie produktów nie są realizowane przez Agencję Reklamową Signo oraz są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz opisów usług.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesłać na adres Wykonawcy. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę składającego reklamację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Agencja Reklamowa Signo zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Agencja Reklamowa Signo rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Agencja Reklamowa Signo może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail, który nie jest przypisany do Zamawiającego.
Klauzula poufności
 1. Zważywszy na to, że Strony porozumienia będą współpracować, a co za tym idzie, będą ujawniać pewne specyfikacje, dokumenty, wzory, rysunki, oprogramowanie, dane, briefy, prototypy i inne informacje strategiczne, finansowe, handlowe i techniczne w celu stworzenia rozwiązań marketingowych oraz reklamowych, zostaje zawarte niniejsze porozumienie o zachowanie poufności wszelkich informacji ujawnionych przez Strony w zakresie Współpracy.W związku z powyższym uzgodniono co następuje:I. Strony zobowiązują się:
  1. Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące drugiej Strony lub uzyskane od drugiej Strony – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
  2. Wykorzystywać informacje jedynie w celach Współpracy;
  3. Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy;
  4. Nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w postanowieniach dodatkowych.
 2. Obowiązki Stron wymienione w niniejszej klauzuli poufności znajdują zastosowanie także wobec pracowników, podwykonawców, konsultantów, reprezentantów i kontrahentów Stron oraz innych osób mających dostęp do informacji przekazanych drugiej Stronie w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
 3. Gdy wymaga tego interes Strony występującej do instytucji finansowej zawsze może zostać ujawniona pełna treść Umowy. Poza tym Strony nie mogą ujawnić treści Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony, także po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu.
Postanowienia Dodatkowe
  4. Postanowienia w punkcie I. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:
  1. Są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszego porozumienia;
  2. Zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nie ujawnianiu w stosunku do Stron;
  3. Zostały ujawnione pracownikom Strony lub zatrudnionym przy Współpracy podwykonawcom Strony;
  4. Zostały ujawnione osobie trzeciej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia sądu;
  5. Zostaną podane przez jedną ze stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.
 • 5. Kara umowna – Zamawiający oraz Wykonawca określają karę umowną w wysokości 20000 zł netto za nie dotrzymanie tajemnicy handlowej, czyli udostępnienie osobom trzecim materiałów związanych ze współpracą takich jak rysunki, umowy, briefy, założenia współpracy, informacje finansowe, itp.
Postanowienia końcowe
 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonej mu pracy i bierze za nią odpowiedzialność.
 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektów graficznych, które zostaną stworzone w celu realizacji Umowy bez ograniczenia co do terytorium i ilości.
 4. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego na czas nieoznaczony.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby Wykonawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
 8. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych przez Agencję Reklamową Signo. Administratorem danych jest Agencja Reklamowa Signo. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z Agencją Reklamową Signo. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
 9. Zmiany osób kontaktowych nie wymagają zmiany Umowy i stają się skuteczne z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie, w formie potwierdzonej przez drugą Stronę w wiadomości e-mail.
 10. Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób upoważnionych do kontaktów w zakresie realizacji Umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na adres wskazany przez Stronę uznaje się za doręczoną
 11. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Moglibyśmy zrobić piękny biznes razem

nie wiesz od czego zacząć?